உலக செய்திகள்| 25.11.2021 | World News | Russia | Ukraine | Biden | UFO | Imran Khan | Angela Merkelசாணக்யா!

அரசியல், சமூக பிரச்சனை , அறிவியல் , கலாச்சாரம் , விளையாட்டு , சினிமா மற்றும் பொழுதுபோக்கு அம்சங்களை வழங்கும் ஊடகம்.

A Tamil media channel focusing on ,

Politics, Social issues, Science , Culture, Sports, Cinema and Entertainment.

Connect with Chanakyaa:

SUBSCRIBE US to get the latest news updates: https://www.youtube.com/Chanakyaa

Visit Chanakyaa Website – http://chanakyaa.in/v1/

Like Chanakyaa on Facebook – https://www.facebook.com/chanakyaaonline/

Follow Chanakyaa on Twitter – https://twitter.com/ChanakyaaTv

Follow Chanakyaa on Instagram – https://www.instagram.com/chanakyaa_tv/?hl=en

Android App – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.chanakyaa

source

Read More

Spike in UFO Sightings Across the World | News Channel Disclosing UFO Sightings | Proof Of Alien UFOSpike in UFO Sightings in 2020 Across the World
News Channel Disclosing UFO Sightings
Proof Of Alien UFO
UFO Video Proof
Aliens Proof
Alien Video Proof
UFO and Alien Caught in Camera Compilation
Extraterrestrial Life Proofs
Proof Of Extraterrestrial Life
Extraterrestrial Life Disclosed
Extraterrestrial Life Revealed
UFO proof Reveled
Alien Proof Reveled

source

Read More

Alien Stories That Can't Be EXPLAINED From Farmers Around The World!Alien Stories That Can’t Be EXPLAINED From Farmers Around The World!

Welcome back to Down On The Farm. Today on the channel, we are going to feature Alien stories and sightings around farms. UFO sightings date back to ancient times. Rumors about aliens visiting our world are not new anymore, and even to this day, no one can confirm if they really exist or not.

The term UFO or Unidentified Flying Object began in 1953. It was the United States Air Force who created the term. Every year, there will be a reported UFO sighting. Most of these sightings are located in farms, or in big, distant, quiet places. Watch this video as we feature Alien stories and sightings around farms.

#UFOSightings #AlienStories #UFOSightingsInFarms

Woman Witnesses Strange UFO Sighting In British Columbia | Alien Mysteries
https://www.youtube.com/watch?v=kX91dySxqXQ

72 Hours With Strangers Who Have Seen Aliens
https://www.youtube.com/watch?v=lPIeD2MFs8k

Mystery Sightings In The Sky Raise National Security Concerns | NBC Nightly News
https://www.youtube.com/watch?v=j60oQgMJbNs

source

Read More

Paranormal UFO Conspiracy and Fringe News Roundup Podcast YouTube videosParanormal UFO Conspiracy and Fringe News Roundup Podcast YouTube videos

Paranormal, UFO, Conspiracy, and Fringe News RoundupPodcast. We investigate the cosmic truth from a Biblical worldview.

* Connect and Follow: https://linktr.ee/fringenews

* AdFree Bonus material Patreon: https://www.patreon.com/fringemystery

Each week we investigate and report o Psychic phenomenon, ghosts, Bigfoot, UFOs, Paranormal, Occults, Esoteric, Cults, Shadow Government, conspiracy, supernatural, lore, macabre, unexplained, Bible prophesy, and Secret projects from a Biblical worldview that takes a closer look at the paranormal, life events, politics,

#paranormal #conspiracy #ufo

source

Read More

I Caught Thousands of Objects Around The Sun(UFO SIGHTING)Using a Nikon P1000 with a solar filter I have caught thousands of objects passing close to our sun or in the direction of the sun. Now what I suspect is that the sun is illuminating these objects these UFO’s if you will so we can see them as they pass by? Tell me what you think?
________________________________________________________________________

Source of video : Terry’s Theories using a Nikon P1000 with a solar filter.
The Express News Article on 2020 sighting caught on Aug. 22nd https://www.express.co.uk/news/weird/1328805/UFO-sighting-aliens-space-ship-Sun-conspiracy-theory
Scott C Waring UFO Sightings Daily
https://www.youtube.com/c/ScottWaring/about
________________________________________________________________________
PayPal : https://www.paypal.me/Franklin1275?lo
Patron: https://www.patreon.com/user?u=315134
https://www.youtube.com/channel/UCtPE
________________________________________________________________________
FRIENDS OF TERRY’S THEORIES.
Hidden Under belly
https://www.youtube.com/channel/UCEFqqzS9rGU6W7ALVa7Pu2g
UFO Sightings Daily
________________________________________________________________________
https://www.youtube.com/user/TaiwanSCW
UFO UFO ovine ovnis H10 alien aliens ufo 2020 ufos 2020
ovnis 2020 nlo 2020 HM0 2020 ovni 2020 tr3b
strange, weather, warning, events, all, over, the, world, storm,
thunder, lightning, tornado, rain, inundation terremoto,disaster,
weird, def, earthquake (disaster type), flood (disaster type),
eruption, 2020, ww3, extraterrestrial, ufo, ovni,strange sounds, space sounds, sounds, mysterious sounds, mystery
sounds,deslizamiento de Tierra, strange sound, ghost voices,
mysterious sound, sound, hum, sky quake, trumpet sound,
trumpet in the sky, weird sounds, audio, funny, can, you, think,
you can, system, face, crazy, random, silly, end of the world
siberia,paranormal,mysterious,strange sky,Orb,creepy,
chemtrails,UFO Fleet,ovni mexico
light,object,sea
creature,teleportation,portal,above,appearing,12th Planet nibiru ,
Planet X,alien,Mexico City,spotted, Shapeshifters,Reptilian.two
suns,humanoid,Strange trumpet sounds,Aliens
ISS,UFO Crash,Spaceships,bizarre,SpaceX,Tesla,roadster.moon,
meteor,nasa,phenomenon,events,drone,Pleiadians,Ashtar,Ashtar
command.Message,Pleiadian,spiritual,horoscope,Orion,tall
white aliens,the Nordics,secret,nemesis,ufo 2020,ufo in
california,strange
cloud,technology,hawaii,eruption,volcano,earthquake,interview,n
ews,secret,leaks,UFO in Las Vegas‚Ovni Mexico
ufo, ufos, ovni, ovnis, ufo videos, ufo footage, ufo news, НЛО
real ufo, real ufos, ufo evidence, UFO Sightings, extraterrestrial, flying humanoid, flying,
HM0, ufo 2020, extraterrestrial life, alien news, flying saucer, ufo, UAP
sightings, are aliens real, ufology, ufo documentary, alien ufo
moon, top ten, list, lists, top 5, top five,technology, science,
caught, real, moon, planet, best, space, series, science fiction,
proof, camera, truth,
strange, paranormal, Legend, horror, horror stories, supernatural,
poltergeist, ghost, ghost detector, paranormal activity, haunted,
real ghost, ghost hunters, ghost videos, ghosts, Fantasma, Geist
alien, aliens, real aliens, real alien, alien interview, alien interview
part 2, entertainment, the space, Extraterrestrials, alive alien,
universe, Extraterrestrial Life, Alien Life, Proof of aliens, signs of
aliens, alien footage, galaxy, alien sightings, space aliens, gray
aliensghost videos, ghosts, Fantasma, Geist
alien, aliens, real aliens, real alien, alien interview, alien interview
part 2, entertainment, the space, Extraterrestrials, alive alien,
universe, Extraterrestrial Life, Alien Life, Proof of aliens, signs of
aliens, alien footage, galaxy, alien sightings, space aliens, gray
aliensghost videos, ghosts, Fantasma, Geist
alien, aliens, real aliens, real alien, alien interview, alien interview
part 2, entertainment, the space, Extraterrestrials, alive alien,
universe, Extraterrestrial Life, Alien Life, Proof of aliens, signs of
aliens, alien footage, galaxy, alien sightings, space aliens, gray
aliens

source

Read More

Patterns In The Sky(A UFO Sighting)Two UFO sightings in the state of Utah both sightings exhibiting strange behavior.
Video source MUFON Case # 115280
Video Source MUFON Case # 116719
FRIENDS OF TERRY’S THEORIES.
Hidden Under belly
https://www.youtube.com/channel/UCEFqqzS9rGU6W7ALVa7Pu2g
UFO Sightings Daily
https://www.youtube.com/user/TaiwanSCW
CEM SOCKS writer ufo researcher.
https://www.youtube.com/channel/UCMsUeAGNeLaN09eviRQzuUg

________________________________________________________________________________________________
PayPal : https://www.paypal.me/Franklin1275?lo
Patron: https://www.patreon.com/user?u=315134
https://www.youtube.com/channel/UCtPE
________________________________________________________________________________________________
UFO UFO ovine ovnis H10 alien aliens ufo 2020 ufos 2020
ovnis 2020 nlo 2020 HM0 2020 ovni 2020 tr3b
strange, weather, warning, events, all, over, the, world, storm,
thunder, lightning, tornado, rain, inundation terremoto,disaster,
weird, def, earthquake (disaster type), flood (disaster type),
eruption, 2020, ww3, extraterrestrial, ufo, ovni,strange sounds, space sounds, sounds, mysterious sounds, mystery
sounds,deslizamiento de Tierra, strange sound, ghost voices,
mysterious sound, sound, hum, sky quake, trumpet sound,
trumpet in the sky, weird sounds, audio, funny, can, you, think,
you can, system, face, crazy, random, silly, end of the world
siberia,paranormal,mysterious,strange sky,Orb,creepy,
chemtrails,UFO Fleet,ovni mexico
light,object,sea
creature,teleportation,portal,above,appearing,12th Planet nibiru ,
Planet X,alien,Mexico City,spotted, Shapeshifters,Reptilian.two
suns,humanoid,Strange trumpet sounds,Aliens
ISS,UFO Crash,Spaceships,bizarre,SpaceX,Tesla,roadster.moon,
meteor,nasa,phenomenon,events,drone,Pleiadians,Ashtar,Ashtar
command.Message,Pleiadian,spiritual,horoscope,Orion,tall
white aliens,the Nordics,secret,nemesis,ufo 2020,ufo in
california,strange
cloud,technology,hawaii,eruption,volcano,earthquake,interview,n
ews,secret,leaks,UFO in Las Vegas‚Ovni Mexico
ufo, ufos, ovni, ovnis, ufo videos, ufo footage, ufo news, НЛО
real ufo, real ufos, ufo evidence, UFO Sightings, extraterrestrial, flying humanoid, flying,
HM0, ufo 2020, extraterrestrial life, alien news, flying saucer, ufo, UAP
sightings, are aliens real, ufology, ufo documentary, alien ufo
moon, top ten, list, lists, top 5, top five,technology, science,
caught, real, moon, planet, best, space, series, science fiction,
proof, camera, truth,
strange, paranormal, Legend, horror, horror stories, supernatural,
poltergeist, ghost, ghost detector, paranormal activity, haunted,
real ghost, ghost hunters, ghost videos, ghosts, Fantasma, Geist
alien, aliens, real aliens, real alien, alien interview, alien interview
part 2, entertainment, the space, Extraterrestrials, alive alien,
universe, Extraterrestrial Life, Alien Life, Proof of aliens, signs of
aliens, alien footage, galaxy, alien sightings, space aliens, gray
aliensghost videos, ghosts, Fantasma, Geist
alien, aliens, real aliens, real alien, alien interview, alien interview
part 2, entertainment, the space, Extraterrestrials, alive alien,
universe, Extraterrestrial Life, Alien Life, Proof of aliens, signs of
aliens, alien footage, galaxy, alien sightings, space aliens, gray
aliensghost videos, ghosts, Fantasma, Geist
alien, aliens, real aliens, real alien, alien interview, alien interview
part 2, entertainment, the space, Extraterrestrials, alive alien,
universe, Extraterrestrial Life, Alien Life, Proof of aliens, signs of
aliens, alien footage, galaxy, alien sightings, space aliens, gray
aliens

source

Read More